szreniawa2019

pobierz komunikat 1  ♦  wypełnij formularz zgłoszeniowy (zalecamy)   lub  ♦   pobierz formularz do wydruku

XIV Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”
 GOSPODAROWANIE GRUNTAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH

  23 października 2019
 
Pałac w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie ul. Dworcowa 5, 62-053 Komorniki

ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH
Oddział Wielkopolski w Poznaniu
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi Instytutu Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
oraz Stacja Ekologiczna w Jeziorach
MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE

 

Seminarium jest kontynuacją spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych tematyką obszarów wiejskich. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem gruntów, geodezją i kartografią. Tegoroczne spotkanie obejmuje następującą tematykę:

–  aktualny rozwój systemów katastralnych w Polsce,
– doskonalenie procedur gospodarowania nieruchomościami, w tym zakresie podziałów nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości, rozgraniczeń,
– współczesne trendy w procedurach realizacji scaleń i wymiany gruntów, uwzględniające wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i aspekty środowiskowo-krajobrazowe,
– technologie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich,
– obrót gruntami rolnymi na terenie miast i wsi i jego uwarunkowania,
– reprywatyzacja nieruchomości i jej skutki.

Zgłoszenia wystąpień na Seminarium należy dokonywać drogą e-mailową (adres:  lesio@amu.edu.pl) poprzez przesłanie tytułu oraz streszczenia planowanego referatu (150 – 200 słów). Termin nadsyłania streszczeń:
1 października 2019 roku.

Zgłoszone artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w monografii.

K o m i t e t  o r g a n i z a c y j n y

mgr inż. Waldemar Sztukiewicz, OW SGP w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak, IGSE i GP UAM
dr Wojciech Mielewczyk, Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie
dr Lech Kaczmarek, Stacja Ekologiczna w Jeziorach UAM – Sekretarz
dr inż. Maria Jankowska, OW SGP w Poznaniu

R a m o wy  p r o g r a m
 
10.00 – 10.30              rejestracja uczestników
10.30 – 10.40              otwarcie
10.40 – 12.00              sesja referatowa
12.00 – 12.30              przerwa na kawę
12.30 – 14.00              sesja referatowa
14.00 – 15.00              przerwa (obiad)
15.00 – 15.40              sesja referatowa
16.00 – 16.30              dyskusja i podsumowanie obrad
 
Szczegółowy program Seminarium zostanie opublikowany w Komunikacie 2
oraz na stronie internetowej w połowie października b.r.

I N F O R M A C J E

UDZIAŁ W SEMINARIUM

Uczestnictwo w seminarium należy zgłosić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:

https://forms.gle/8qK12FTMvVdpfdiX8

Udział w Seminarium jest bezpłatny. Koszty dojazdów, noclegów i obiadu pokrywają uczestnicy. Termin zgłaszania uczestnictwa mija 14 października 2019 roku.

NOCLEGI

Można skorzystać z noclegów w pokojach gościnnych Muzeum lub Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach po uprzednim zarezerwowaniu miejsc za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

OBIAD

Uczestnicy Seminarium mogą skorzystać z obiadu, zapotrzebowanie należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym. Opłatę za obiad w wysokości 25 zł należy uregulować podczas Seminarium.

Dodatkowych informacji udzielają:

mgr inż. Waldemar Sztukiewicz, OW SGP w Poznaniu
tel. 501 315 615, e-mail: w.sztukiewicz@onet.eu
dr Lech Kaczmarek, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach
tel. 602 713 998, e-mial: lesio@amu.edu.pl