szreniawa2019

pobierz komunikat 1  ♦ pobierz komunikat 2 ♦   wypełnij formularz zgłoszeniowy (zalecamy)

XIV Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”
 GOSPODAROWANIE GRUNTAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH

  23 października 2019
 
sala wykładowa w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5, 62-053 Komorniki

ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH
Oddział Wielkopolski w Poznaniu
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi Wydziału Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
oraz Stacja Ekologiczna w Jeziorach Wydziału Biologii
MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE

 

Seminarium jest kontynuacją spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych tematyką obszarów wiejskich. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem gruntów, geodezją i kartografią. Tegoroczne spotkanie obejmuje następującą tematykę:

–  aktualny rozwój systemów katastralnych w Polsce,
– doskonalenie procedur gospodarowania nieruchomościami, w tym zakresie podziałów nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości, rozgraniczeń,
– współczesne trendy w procedurach realizacji scaleń i wymiany gruntów, uwzględniające wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i aspekty środowiskowo-krajobrazowe,
– technologie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich,
– obrót gruntami rolnymi na terenie miast i wsi i jego uwarunkowania,
– reprywatyzacja nieruchomości i jej skutki.

Zgłoszenia wystąpień na Seminarium należy dokonywać drogą e-mailową (adres:  lesio@amu.edu.pl) poprzez przesłanie tytułu oraz streszczenia planowanego referatu (150 – 200 słów). Termin nadsyłania streszczeń: 1 października 2019 roku.

Zgłoszone artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w monografii.

K o m i t e t  o r g a n i z a c y j n y

mgr inż. Waldemar Sztukiewicz, OW SGP w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak, WGSE i GP UAM
dr Wojciech Mielewczyk, Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie
dr Lech Kaczmarek, Stacja Ekologiczna w Jeziorach  WB UAM – Sekretarz
dr inż. Maria Jankowska, OW SGP w Poznaniu

 

P r o g r a m    S e m i n a r i u m

 

10.00 – 10.30              rejestracja uczestników

10.30 – 10.40              otwarcie Seminarium

10.40 – 12.00              pierwsza sesja referatowa

10:40 – 11:10  Jubileusz 90. lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Janusza Gołaskiego, inicjatora organizacji seminariów w Szreniawie

11:10 – 11:20  wspomnienie o mgr. inż. Janie Bielańskim (1936-2019), byłym Dyrektorze Departamentu Gospodarowania Ziemią MRiRW

11:20 – 11:40  mgr inż. Piotr Kozłowski, mgr inż. Krzysztof Nowacki (WPN):
Presja inwestycyjna na obszarach graniczących z Wielkopolskim Parkiem Narodowym

11:40 – 12:00  dr inż. Tadeusz Kośka (SGP):
Wykorzystanie materiałów archiwalnych w planowaniu  przestrzennym

12.00 – 12.30              przerwa na kawę

12.30 – 14.00              druga sesja referatowa

12:30 – 12:40  inż. Stanisław Cegielski (SGP) – komunikat:
Przebieg i wnioski z XXII Kaliskiej Konferencji N-T na temat „Zadania  i Funkcje Katastru Nieruchomości – Kierunki Rozwoju”

12:40 – 13:00  mgr inż. Jerzy Kozłowski (b. Naczelnik w Departamencie Gospodarki Ziemią w MRiRW):
Aktualne zagadnienia związane z gospodarką ziemią i przekształceniami struktury agrarnej nieruchomości rolnych realizowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13:00 – 13:15  dr inż. Bartosz Wojtyra (UAM):
Potrzeby i możliwości rozwoju obszarów wiejskich w analizach i bilansach sporządzanych na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

13:15 – 13:30  prof. ucz. dr hab. Anna Kołodziejczak, dr Lech Kaczmarek (UAM):
Przestrzenny wymiar procesów dezagraryzacji w województwie wielkopolskim

13:30 – 13:45  dr Gabriela Czapiewska (Akademia Pomorska w Słupsku):
Scalanie i wymiana gruntów w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich – procedury formalnoprawne

13:45 – 14:00  dr inż. Teresa Dzikowska (UP we Wrocławiu), mgr inż. Marek Bittner (Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu):
Teoretyczne i praktyczne założenia planowania urządzeniowo-rolnego w aspekcie przygotowania obiektu do scalenia gruntów na przykładzie doświadczeń dolnośląskich

14.00 – 15.00              przerwa (obiad)

 15.00 – 15.40             trzecia sesja referatowa

15:00 – 15:20  dr Barbara Maćkiewicz, mgr Kamila Rabińska, dr inż. Magdalena Szczepańska, dr Ewa Kacprzak (UAM):
Zagospodarowanie nieruchomości zabytkowych znajdujących się w posiadaniu KOWR w województwie wielkopolskim

15:20 – 15:40  mgr Karol Piątkowski (student UAM):
Procesy suburbanizacji a zmiany struktury użytkowania ziemi w gminach powiatu toruńskiego

15:40 – 16:00  dr Sławomir Królewicz, dr Barbara Maćkiewicz, dr Paweł Motek (UAM), dr Juan Jose Ruiz Lendinez (Uniw. w Jaén, Hiszpania):
Ile wsi pozostało  w Poznaniu?

16.00 – 16.30              dyskusja i podsumowanie obrad

 

I N F O R M A C J E

UDZIAŁ W SEMINARIUM

Uczestnictwo w seminarium należy zgłosić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:

https://forms.gle/8qK12FTMvVdpfdiX8

Udział w Seminarium jest bezpłatny. Koszty dojazdów, noclegów i obiadu pokrywają uczestnicy. Termin zgłaszania uczestnictwa mija 14 października 2019 roku.

NOCLEGI

Można skorzystać z noclegów w pokojach gościnnych Muzeum lub Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach po uprzednim zarezerwowaniu miejsc za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

OBIAD

Uczestnicy Seminarium mogą skorzystać z obiadu, zapotrzebowanie należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym. Opłatę za obiad w wysokości 25 zł należy uregulować podczas Seminarium.

Dodatkowych informacji udzielają:

mgr inż. Waldemar Sztukiewicz, OW SGP w Poznaniu
tel. 501 315 615, e-mail: w.sztukiewicz@onet.eu
dr Lech Kaczmarek, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach
tel. 602 713 998, e-mial: lesio@amu.edu.pl