Rozwój zintegrowanych obszarów wiejskich

Seminaria z zakresu tematyki rozwoju obszarów wiejskich są organizowane rokrocznie od 2006 roku w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Organizatorami są Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w tym Stacja Ekologiczna w Jeziorach) oraz Muzeum w Szreniawie. Do 2017 roku współorganizatorem był również Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Przedmiotem spotkań jest szeroka tematyka związana z przekształceniami struktur terenowo-prawnych oraz ochroną i rozwojem obszarów wiejskich w ujęciu przestrzennym i historycznym. Z inicjatywy prof. UAM dr hab. Anny Kołodziejczak i dr. Lecha Kaczmarka w roku 2018 w podsumowaniu rezultatów tych seminariów powstała monografia naukowa „Rozwój zintegrowanych obszarów wiejskich a ochrona zasobów przyrodniczych” oraz w 2020 r. monografia pt. „Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich”.

Zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich są przedmiotem badań w Stacji w trzech perspektywach przestrzennych: województwa wielkopolskiego, Metropolii Poznań oraz otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Zobacz prezentacje z ostatniego Seminarium (2019).

Ze względu na pandemię Seminarium w Szreniawie w roku 2020 nie odbyło się.