PUBLIKACJE

Najważniejsze prace opublikowane z udziałem Stacji:

Brzozowski M., Kowalewski G., Szczuciński W., Kaczmarek, L., Pełechaty, M. J. 2021: Preliminary evidence of an endangered species benefiting from moderate climate warming: A palaeolimnological study of the charophyte Lychnothamnus barbatus. Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst. 2021;1–17.
https://doi.org/10.1002/aqc.3672

Brzozowski, M., Pełechata, A. A., Kaczmarek, L., Pełechaty, M. J. 2021: Transformation and Simplification of Aquatic Vegetation Structure and Reoligotrophication of a Lake During the Last 40 Years. Acta Societatis Botanicorum Poloniae90, 1–16.
http://doi.org/10.5586/asbp.905

Pełechata A., Pukacz A., Kaczmarek L., Pełechaty M. 2020: Do charophytes influence biomass and species composition of phytoflagellates?  Aqutic Botany 165 (2020).
https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2020.103240

Kowalczewska-Madura K., Rosińska J., Dondjewska-Pielka R., Gołdyn R., Kaczmarek L. 2020: The effects of limiting restoration treatments in a shallow urban lake. Water 2020, 12.  
https://doi.org/10.3390/w12051383

Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej. Pod red. T. Kaczmarka, L. Kaczmarka i Ł. Mikuły. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań 2012, ss. 270.

Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Pod red. T. Kaczmarka i Ł. Mikuły, red. kartograficzna L. Kaczmarek, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań, 2016, ss.255

Kołodziejczak A., Kaczmarek L. (red.) 2018: Rozwój zintegrowanych obszarów wiejskich a ochrona zasobów przyrodniczych. Studia i Prace z Geografii nr 64, Bogucki Wyd. Naukowe, ss.161.

Kołodziejczak A., Kaczmarek L. (red.) 2020: Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich. Studia i Prace z Geografii nr 86, Bogucki Wyd. Naukowe, ss.186.

Bródka S., Gąbka M., Graf R., Jaśkiewicz M., Kaczmarek L., Macias A. 2016: Karty informacyjne jezior. [W:] Jeziora w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego, praca zbiorowa pod red. S. Bródki i A. Maciasa, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2016, s. 23-62.

Kaczmarek L. 2013: Potencjał informacyjny krajowych baz danych przestrzennych w kartograficznych badaniach środowiska przyrodniczego. Wyd. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna w Jeziorach, ss. 151.

Lorenc M, Renata Dondajewska, Lech Kaczmarek 2013: Water level fluctuations in selected Wielkopolska National Park lakes in 2012 against changes noted in 2007-2008. Limnological Review13, 3: 147-153.

Lorenc M. 2013: Radiocarbon ages of bones from Vistulian (Weichselian) cave deposits in Poland and their stratigraphy. Acta Geologica Polonica, Vol. 63, 3: 399-424.

Lorenc M., Pawłowska K. 2010. Pierwsze radiowęglowe (14C) datowania kości ssaków ze żwirowni w Krosinku (Wielkopolska). Przegląd Geologiczny 58(11): 1103-1103.

Kaczmarek L. 2010: Pozyskiwanie i przetwarzanie danych na potrzeby ocen środowiska przyrodniczego. [W:] Bródka S. (red.): Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii, 4, s. 109-148.

Kaczmarek L., Medyńska-Gulij B., 2008: Metod of Assessing Spatial Data for the Purpose of Monitoring the Natural Environment. [In:] 5th International Conference on Geographic Information Systems ICGIS 2008, Stambul 2-5 July 2008.

Kolendowicz L., Hauke J., Kaczmarek L., Lorenc M. 2008. Zmiany poziomu wody Jeziora Góreckiego (Wielkopolski Park Narodowy) w latach 2002-2007 na tle wahania poziomu wód wielkopolskiej doliny kopalnej i warunków atmosferycznych. [W:] Wody na obszarach chronionych. J. Partyka, J. Pociask-Karteczka (red.). Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrogeologiczna PTG, Kraków: 159-168.

Kaczmarek L., Medyńska-Gulij B. 2007: Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych w badaniach środowiska przyrodniczego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 152. (skrypt akademicki)

Medyńska-Gulij B., Kaczmarek L. (red.), 2007: Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2007.

Lorenc M. 2007. Rekonstrukcja paleotemperatur vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków. Monografia. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.