Hydrograficzny

W ramach monitoringu hydrograficznego kontrolowane są zmiany poziomu wody w kilkunastu zbiornikach na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego i w jego otulinie. Monitorowany jest także poziom zwierciadła wody podziemnej w zlewni Jeziora Góreckiego.

 

Monitoring hydrograficzny rozpoczęto w roku 2002, instalując w Jeziorze Góreckim automatyczny czujnik rejestrujący wahania poziomu wody. W roku 2006 utworzono sieć punktów pomiarowych obejmującą większość jezior Parku, kilka śródleśnych oczek wodnych oraz lokalne cieki (Samica Stęszewska i Trzebawka). Sieć punktów pomiarowych rozszerzono w roku 2012 o kolejne jeziora. Obecnie obserwacje obejmują 10 jezior, 3 zbiorniki nie będące jeziorami i rzekę Samicę Stęszewską.  Monitorowane zbiorniki wodne znajdują się w trzech rynnach podlodowcowych przecinających obszar Parku. Są to:

– rynna górecko-budzyńska (jeziora: Góreckie, Kociołek, Budzyńskie, Skrzynka oraz śródleśne oczka wodne: Żabiak i Czarny Dół),

– rynna jarosławiecka (jeziora: Jarosławieckie, Małe i Chomęcickie),

– rynna witobelsko-dymaczewska i stanowiąca jej odgałęzienie rynna jezior Dębno-Lipno, (jeziora: Łódzko-Dymaczewskie, Witobelskie i Lipno).

Monitorowany jest także zbiornik powyrobiskowy w Pożegowie na Osowej Górze.

W każdym punkcie pomiar dokonywany jest manualnie raz w miesiącu za pomocą niwelatora, względem założonych reperów. Poza tym, w jeziorach Góreckim i Jarosławieckim dokonywany jest również pomiar w trybie automatycznym przez czujniki z data loggerem (DL/N, Sensor Technik Sirnach, Szwajcaria) z częstotliwością raz na dobę (średnia z czterech pomiarów w ciągu doby).

Badane zbiorniki są przepływowe i nieprzepływowe, a jedno z jezior jest odpływowe. Ich zlewnie posiadają bardzo zróżnicowany charakter. Położenie monitorowanych zbiorników w trzech odrębnych rynnach podlodowcowych oraz odmienność uwarunkowań hydrogeologicznych i hydrologicznych, którym one podlegają pozwala na szeroką i wielowątkową analizę gromadzonych danych.

Powyższy system monitoringu wód powierzchniowych uzupełniany jest kontrolą poziomu zwierciadła wody podziemnej w czterech piezometrach znajdujących się w zlewni Jeziora Góreckiego (po północnej stronie jeziora). Poziom zwierciadła wody podziemnej dokonywany jest manualnie, a w jednym z piezometrów również automatycznie (czujnik DL/N). Jednocześnie, w nieregularnych odstępach czasu, wykonywany jest pomiar wydajności źródła znajdującego się w stoku rynny Jeziora Góreckiego, w sąsiedztwie piezometrów. Źródło uwalnia wody poziomu wodonośnego monitorowanego w piezometrach. Monitorowana jest również temperatura wody tego źródła.

koordynator monitoringu: dr Michał Lorenc