Badania naukowe

         Położenie Stacji stwarza unikalne warunki do podejmowania ciekawych inicjatyw badawczych. Pozwala na prowadzenie regularnych obserwacji i pomiarów monitoringowych. Teren Wielkopolskiego Parku Narodowego stanowi niezwykle cenny poligon badawczy. Naszym gościom zapewniamy szerokie wsparcie, m.in. poprzez udostępnienie sprzętu terenowego, laboratorium oraz pracowni. Naukowcy mogą liczyć na naszą pomoc techniczną oraz dostęp do unikalnych danych gromadzonych w stacji od ćwierć wieku. Służymy także naszym zbiorem publikacji naukowych dotyczących parku oraz pokaźnym zasobem materiałów kartograficznych i cyfrowych. Oferujemy współpracę w realizacji projektów badawczych i programów pomiarowych, szczególnie w zakresie pozyskiwania danych w terenie i ich opracowywania.

        W Stacji Ekologicznej prowadzone są prace badawcze z zakresu nauk biologicznych, chemicznych oraz geograficznych i geologicznych. Badania prowadzone są przez pracowników naukowo-badawczych UAM oraz innych Uczelni. Szereg prac opiera się na obserwacjach monitoringowych środowiska przyrodniczego prowadzonych przez pracowników Stacji na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, głównie w zlewni Jeziora Góreckiego.

            

          Prowadzący badania naukowe w oparciu o Stację mają możliwość skorzystania ze:

– stacyjnego sprzętu badawczego i pomocniczego: sprzętu pomiarowego,  wiertniczego, rowerów, pontonów, łodzi, narzędzi gospodarczych, wolier do obserwacji drobnych gryzoni i in.,  

– aparatury laboratoryjnej,

– analogowych i cyfrowych zasobów kartograficznych, biblioteki oraz danych pomiarowych,

– sali konferencyjnej, pracowni komputerowej i bazy noclegowej,

– pomocy organizacyjnej, technicznej i merytorycznej ze strony pracowników Stacji.