BADANIA I MONITORING

Great Way To Get Essay Writing Service In Los Angeles index Sharp Way Of Getting Argumentative Essay National Service

            W Stacji Ekologicznej prowadzone są prace badawcze z zakresu nauk biologicznych, chemicznych oraz geograficznych i geologicznych. Badania prowadzone są przez pracowników naukowo-badawczych UAM oraz innych uczelni. Szereg prac opiera się na obserwacjach monitoringowych środowiska przyrodniczego prowadzonych przez pracowników Stacji na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, głównie w zlewni Jeziora Góreckiego.

Jeden z tematów badawczych obecnie realizowanych z udziałem Stacji Ekologicznej to Długoterminowe zmiany flory i roślinności ramienicowej jeziora Lednica (zachodnia Polska) na tle zmian charakteru zlewni i lokalnych uwarunkowań klimatycznych            

Wyniki badań prezentowane były w czasie XXIV Zjazdu Hydrobiologów Polskich we Wrocławiu pt. „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu” (4-7 września 2018).

Pracownicy Stacji służą pomocą organizacyjną, techniczną i merytoryczną.

Badania prowadzone aktualnie:

Dobowe i sezonowe zmiany poziomu wody gruntowej wynikające z aktywności wybranych gatunków drzew

Kierownik prac: Prof. dr hab. Marek Marciniak, WNGiG, Zakład Hydrometrii

Współpraca: dr Anna Szczucińska, WNGiG, Zakład Hydrometrii

Badania pilotażowe zmierzające do określenia skali i zasięgu zmian poziomu wody gruntowej (podskórnej) w rytmie dobowym i sezonowym, w bezpośrednim otoczeniu wybranych gatunków drzew, pod wpływem ich aktywności (poboru wody przez drzewa). W tym celu na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wybrano pięć jednogatunkowych zgrupować drzew rosnących w miejscach płytkiego zalegania zwierciadła wód gruntowych. Są to zgrupowania następujących gatunków: dąb, brzoza, wierzba, buk, świerk. W obrębie systemu korzeniowego tych drzew wykonano płytkie piezometry, w których zainstalowano automatyczne czujniki poziomu wody gruntowej (divery). Ich działanie uruchomiono w marcu 2018 roku. Uzyskane wyniki pozwolą na podjęcie decyzji dotyczącej kontynuacji badań, w tym ich zakresu (przewiduje się włączenie do badań kolejnych gatunków drzew).

Charakterystyka chemiczna wody źródeł w Wielkopolskim Parku Narodowym

Kierownik prac: dr Marcin Siepak, WNGiG, Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód

Współpraca: mgr Agnieszka Lewandowska, doktorantka, WNGiG, Zakład Biogeografii i Paleoekologii

Badania pilotażowe zmierzające do określenia zmienności wybranych cech chemicznych wody w źródłach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania obejmują obecnie 10 stanowisk (źródeł), a kilka kolejnych zostanie włączonych do badań po stwierdzeniu w nich odpowiednio intensywnego wypływu wody (suchy rok 2018 spowodował zmniejszenie lub nawet zanik wypływu wody w kilku źródłach). Badane źródła znajdują się zarówno w naturalnych, jak również w sztucznych stokach i podcięciach terenu (wyrobiska). Uwzględnione zostaną zarówno czynniki zewnętrzne (np. zagospodarowanie terenu, opady) jak i wewnętrzne (uwarunkowania podłoża) wpływające na zmienność badanych cech chemicznych wody.

Reintrodukcja popielicy w zachodniej Polsce to temat badawczy od wielu lat realizowany na terenie Stacji Ekologicznej przez dra hab. Mirosława Jurczyszyna z Zakładu Zoologii Systematycznej Wydziału Biologii UAM. Popielica wyginęła w zachodniej części kraju z powodu gospodarki leśnej, która pozbawiła ten gatunek odpowiednich do zasiedlenia lasów liściastych i mieszanych. Od kilkudziesięciu lat, jednak, sposób gospodarowania w polskich lasach zmienia się korzystnie, co stwarza możliwość powrotu tego gatunku do wielu kompleksów leśnych, w których wyginął. Z powodu znacznej fragmentacji powierzchni leśnych, powrót popielicy nie może nastąpić bez pomocy człowieka. Aktualnie przywracanie gatunku – reintrodukcja – ma miejsce w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym. W wolierach znajdujących się na terenie Stacji Ekologicznej staramy się uzyskać przychówek, który stanowi zasadniczą część grupy reintrodukowanej do Puszczy Barlinecko-Gorzowskiej, a wcześniej do lasów Sierakowskiego Parku Krajobrazowego i Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. Dr hab. Mirosław Jurczyszyn prowadzi również badania  pt. Aktywność wokalna popielicy. Popielica charakteryzuje się stosunkowo bogatym repertuarem wydawanych dźwięków. Stwierdzono, że wydaje ona siedem różnych głosów. Badania podejmują próbę określenia czy, i w jaki sposób, skład i wielkość grupy wpływają na różnorodność wokalną popielic.

maj 2020 r.

Z najnowszymi publikacjami pracowników stacji można zapoznać się tu:

http://jeziory.home.amu.edu.pl/images/water-12-01383.pdf

http://jeziory.home.amu.edu.pl/images/1-s2.0-S0304377020300504-main.pdf