Zajęcia terenowo-stacjonarne

Czas trwania zajęć jednego bloku tematycznego – około 4,5 godziny

Proponujemy bloki zajęć składające się z części teoretycznej – wykładu z projekcją multimedialną oraz części praktycznej w terenie, względnie w laboratorium lub w pracowni komputerowej. Tematyka każdego bloku jest dostosowana do wskazanego punktu podstawy programowej. Proponowane bloki tematyczne mogą stanowić dobre uzupełnienie zajęć terenowych nr 1 i 2 (przy dwóch dniach pobytu w Stacji).

Zajęcia z zakresu pozyskiwania i analizowania informacji geograficznej

 Blok I 

 

R Mapy tradycyjne

pomiary na mapie (odległość, powierzchnia, azymut, współrzędne),

"czytanie" elementów sytuacyjnych oraz rzeźby,

wykonanie profilu sytuacyjno-wysokościowego terenu,

różnice między mapą analogową a mapą cyfrową.

Blok II

 

Mapa w terenie

pojęcie mapy cyfrowej, informacji przestrzennej i GIS,

źródła informacji przestrzennej i aplikacje komputerowe do ich obsługi,

tworzenie mapy cyfrowej lub wizualizacja wybranego zjawiska
    oraz redakcja kartograficzna.

Blok III

¬   Mapy cyfrowe

pojęcie mapy cyfrowej, informacji przestrzennej i GIS,

źródła informacji przestrzennej i aplikacje komputerowe do ich obsługi,

tworzenie mapy cyfrowej lub wizualizacja wybranego zjawiska
    oraz redakcja kartograficzna.

Blok IV

® Pozyskiwanie i przetwarzanie danych terenowych

metody i narzędzia wykorzystywane w pomiarach terenowych,

niwelator i tachimetr elektroniczny – prace pomiarowe i dokumentacja,

przetwarzanie danych pomiarowych i opisowych do postaci mapy.

Blok V

U Analiza informacji przestrzennej

interakcje człowiek-środowisko, identyfikacja przekształceń środowiska
    na zdjęciach lotniczych i na mapach,

obserwacja i kartowanie  skutków transformacji środowiska w WPN,

opracowanie analizy (mapa i wnioski).

 

Zajęcia z zakresu paleontologii i geologii

Blok VI

 

 - Skały i skamieniałości

procesy prowadzące do powstania skamieniałości, rodzaje skamieniałości,

rozpoznawanie skamieniałości,

gdzie i jak szukać skamieniałości oraz jak tworzyć ich własną kolekcję,

oznaczanie podstawowych rodzajów skał, rozpoznanie ich genezy i cech diagnostycznych.

 

Zajęcia z zakresu biologii i ochrony przyrody

Blok VII

 

) Bogactwo życia w kropli wody

obserwacja środowiska występowania planktonu i rozpoznanie czynników

    warunkujących jego obecność, ze szczególnym uwzględnieniem antropopresji,

identyfikacja przyczyn i skutków niepożądanych zakwitów wody,

samodzielny pobór próbek wody i planktonu jeziornego,

obserwacja pod mikroskopem obiektów żywych i utrwalonych,

metody oraz skuteczność ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych.

 

Zajęcia interdyscyplinarne dla młodszych uczniów

Blok IX

 

#  W przyrodniczym labiryncie

To typowo interdyscyplinarne zajęcia, których zasadniczym celem jest ukazanie licznych zależności łączących abiotyczne i biotyczne elementy środowiska przyrodniczego. Szczególnie pomiędzy rzeźbą terenu, glebami, klimatem i biosferą.

W czasie zajęć uczniowie:

poznają i odkrywają ślady pozostawione przez lądolód - osady i rzeźbę lodowcową;

pracują przy profilu glebowym poznając jego budowę i historię;

zaglądają do ogródka meteorologicznego poznając składowe pogody i różnice między

    pogodą a klimatem;

rozpoznają główne gatunki drzew i krzewów, których skład wynika z charakteru

omówionych  wcześniej uwarunkowań abiotycznych, ale również z działalności człowieka;

za pomocą mapy i kompasu wyznaczają kierunek marszu, położenie punktów w terenie,

    poznają zasady działania GPS.

 

I Zajęcia wieczorne - sowy i nietoperze

Grupom nocującym w Stacji proponujemy zajęcia wieczorne poświęcone sowom
i nietoperzom. W terenie nasłuchujemy i obserwujemy te zwierzęta. Poznajemy metody ich badania, ciekawe aspekty ich życia, ich zagrożenia i formy ochrony.

Bliższa informacja na stronie internetowej Stacji oraz telefonicznie.