Zajęcia terenowe

Czas trwania zajęć - około 6 godzin

Proponujemy dwa bloki zajęć terenowych. Zajęcia realizowane są wyłącznie w terenie. Pozwalają bliżej poznać charakter Wielkopolskiego Parku Narodowego. Odwiedzamy również miejsca znajdujące się poza ogólnie dostępnymi szlakami turystycznymi. Zasadniczym celem tych zajęć jest nauka prowadzenia obserwacji i badań terenowych, wnioskowanie na podstawie ich wyników oraz doskonalenie umiejętności dostrzegania zależności i powiązań pomiędzy różnymi elementami przyrody ożywionej i nieożywionej. Uczniowie pracują z kartami pracy, które po zajęciach pozostają do ich dyspozycji.

 

Zajęcia terenowe nr 1

 

< Wody Wielkopolskiego Parku Narodowego

 Zagadnienie kluczowe: hydrosfera - geneza, funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona

 W trakcie zajęć wykonujemy:

 1. Wody podziemne

Pomiar głębokości występowania zwierciadła wody podziemnej w piezometrze, pobór próbki wody podziemnej i pomiar jej temperatury. Rozpoznanie uwarunkowań rzeźby terenu i budowy geologicznej pozwalających na gromadzenie się wody w podłożu, jej łączność z wodami powierzchniowymi oraz migrację zanieczyszczeń tą drogą – na przykładzie jeziora Góreckiego (wykonanie profilu rzeźby terenu i profilu geologicznego).

2. Źródła

Obserwacja źródeł – bardzo czytelnej formy kontaktu wody podziemnej z wodami powierzchniowymi. Poznanie genezy źródeł (geologicznych uwarunkowań ich powstania), badanie podstawowych cech fizyko-chemicznych wody źródeł, określenie pochodzenia zanieczyszczeń obecnych w wodzie źródeł oraz ich wpływu na otoczenie.       

 3. Wody podskórne

Określenie głębokości zalegania zwierciadła wody podskórnej, jej genezy, pochodzenia i charakteru jej zanieczyszczeń, form ochrony oraz znaczenia przyrodniczego.

 4. Wody powierzchniowe

Obserwacja różnych form występowania wód powierzchniowych, poznanie genezy cieków i zbiorników wodnych, pomiarpoziomu i przepływu wody w rzece, określenie przyczyn i znaczenia zmian tych parametrów w ciągu roku. Obserwacja rezultatów lądowienia jeziora (wizyta na torfowisku).

 Zajęcia odnoszą się do następujących punktów wspomnianej podstawy programowej:

                 - punkt 4 „Sfery Ziemi – hydrosfera”,

                 - punkt 5 ”Sfery Ziemi – litosfera”,

                 - punkt 6 „Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera”,

                - poruszają zagadnienia z zakresu przedmiotu chemia.

 W celu realizacji wszystkich punktów programu konieczna jest możliwość skorzystania z autobusu, którym grupa przyjedzie do Stacji.

  

Zajęcia terenowe nr 2

 

º Polodowcowa rzeźba oraz gleby - ich geneza i wpływ na biosferę

Zagadnienie kluczowe: litosfera, pedosfera - geneza, funkcje, zagrożenia i ochrona

 W trakcie zajęć wykonujemy:

1. Skały

Rozpoznanie genezy i cech najważniejszych typów skał. Badanie uziarnienia piasków i próba określenia na tej podstawie ich pochodzenia. Poznanie wybranych form gospodarczego wykorzystania skał.

 2. Rzeźba terenu

Rozpoznanie licznych i dobrze zachowanych form polodowcowej rzeźby terenu, ich genezy i budowy. Dobrze zachowana rzeźba polodowcowa to szczególny walor przyrodniczy Wielkopolskiego Parku Narodowego. W pełni z niego korzystamy. Określenie wpływu rzeźby terenu na warunki wodno-glebowe. Obserwacja antropogenicznych przekształceń rzeźby i krajobrazu.

3. Gleby

Obserwacja profilu glebowego, omówienie jego budowy i historii. Dostrzegamy wpływ rzeźby terenu, klimatu, roślinności i innych czynników glebotwórczych na wykształcenie gleb różnych typów gleb. Wizyta na torfowisku z rozpoznaniem jego budowy i historii.

4. Biosfera

Rozpoznanie wpływu powyższych elementów przyrody nieożywionej na biosferę, głównie na zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych. Ich przykładowe zagrożenia, potrzeby i formy ochrony.

Zajęcia odnoszą się do następujących punktów wspomnianej podstawy programowej:

                - punkt 4 „Sfery Ziemi – hydrosfera”,

                - punkt 5 ”Sfery Ziemi – litosfera”,

                - punkt 6 „Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera”,

                - poruszają zagadnienia z zakresu przedmiotu biologia.

W trakcie zajęć terenowych nr 1 i 2 uczniowie pracują z kartami pracy. Odwiedzamy miejsca niedostępne dla turystów, gdyż położona poza szlakami.