Zajęcia terenowe

Czas trwania zajęć - około 6 godzin

Proponujemy dwa bloki zajęć terenowych. Zajęcia realizowane są wyłącznie w terenie. Pozwalają bliżej poznać charakter Wielkopolskiego Parku Narodowego. Odwiedzamy również miejsca znajdujące się poza ogólnie dostępnymi szlakami turystycznymi. Zasadniczym celem tych zajęć jest nauka prowadzenia obserwacji i badań terenowych, wnioskowanie na podstawie ich wyników oraz doskonalenie umiejętności dostrzegania zależności i powiązań pomiędzy różnymi elementami przyrody ożywionej i nieożywionej. Uczniowie pracują z kartami pracy, które po zajęciach pozostają do ich dyspozycji.

 

Zajęcia terenowe nr 1

 

º  Rzeźba polodowcowa i gleby

Zagadnienie kluczowe: rzeźba i gleby - geneza, funkcje, zagrożenia i ochrona

Rzeźba terenu: rozpoznanie licznych i dobrze zachowanych form rzeźby polodowcowej, ich genezy i budowy. Bardzo czytelna i bogata w różnorodne formy rzeźba polodowcowa to szczególny walor przyrodniczy Wielkopolskiego Parku Narodowego, który zwany jest „żywym muzeum form polodowcowych”. W pełni z niego korzystamy! Określenie wpływu rzeźby terenu na warunki wodno-glebowe. Obserwacja antropogenicznych przekształceń rzeźby i krajobrazu.

Skały: rozpoznanie genezy i cech najważniejszych typów skał spotkanych w terenie.   Przykłady form gospodarczego wykorzystania skał (wizyta w wyrobisku).

Gleb: praca przy profilu glebowym, omówienie jego budowy i historii. Poznajemy czynniki glebotwórcze i ich wpływ na wykształcenie obserwowanych gleb.

Biosfera: rozpoznanie wpływu powyższych elementów przyrody nieożywionej na biosferę, bioróżnorodność. Wizyta na torfowisku z rozpoznaniem jego budowy i historii. Przykładowe zagrożenia, potrzeby i formy ochrony przyrody.

  

Zajęcia terenowe nr 2

 

Wody Wielkopolskiego Parku Narodowego

Zagadnienie kluczowe: hydrosfera - geneza, funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona

Wody podziemne: pomiar głębokości występowania zwierciadła wody podziemnej w piezometrze oraz pobór i badania próbki wody podziemnej. Rozpoznanie uwarunkowań budowy geologicznej pozwalających na gromadzenie się wody w podłożu, na jej łączność z wodami powierzchniowymi oraz migrację zanieczyszczeń tą drogą – na przykładzie jeziora Góreckiego (wykonanie profilu rzeźby terenu i profilu geologicznego).

Źródła: obserwujemy różne formy wypływu wód podziemnych na powierzchnię terenu, czyli źródła. Są one bardzo czytelną formą kontaktu wód podziemnych z powierzchniowymi. Rozpoznanie genezy źródeł (geologicznych uwarunkowań ich powstania). Określenie podstawowych cech fizyko-chemicznych wody źródeł, pochodzenia jej zanieczyszczeń i ich wpływu na otoczenie.              

Wody powierzchniowe: Obserwacja różnych form występowania wód powierzchniowych. Poznanie genezy cieków i zbiorników wodnych. Pomiar poziomu wody w jeziorze i jej przepływu w rzece oraz określenie przyczyn i znaczenia zmian tych parametrów.

 

UWAGA: w celu realizacji wszystkich punktów programu zajęć terenowych nr 2 konieczna jest możliwość skorzystania z autobusu, którym grupa przyjedzie do Stacji. Niemniej, najważniejsze punktu programu podejmujemy również realizując te zajęcia pieszo.

 

W trakcie zajęć terenowych nr 1 i 2 odwiedzamy miejsca niedostępne dla turystów, gdyż położone poza szlakami turystycznymi!