Dane meteorologiczne

         Pierwsze obserwacje meteorologiczne w Stacji Ekologicznej w Jeziorach uruchomiono w 1991 roku. Obejmowały one pomiar wysokości i rodzaju opadu atmosferycznego, a były związane z prowadzeniem badań hydrochemicznych przez prof. dr hab. inż. Barbarę Walną. Ogródek meteorologiczny zlokalizowano na polanie śródleśnej, w odległości kilkudziesięciu metrów od budynków Stacji (fot. 5). Gromadzone wyniki obserwacji charakteryzują zatem lokalny stan atmosfery polany w otoczeniu siedlisk lasu świeżego.

           W latach 2000-2003 dzięki pozyskanym dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchamiano moduły systemu automatycznych pomiarów meteorologicznych jako stanowisko pomiarowe monitoringu regionalnego (por. tab. 2). Czujniki umieszczono w ogródku meteorologicznym (fot. 5), natomiast wiatromierz i pyranometr zlokalizowano na terenie otwartym, znajdującym się ok. 500m od Stacji (ryc. 2). Pomiary polegają na próbkowaniu wartości fizycznych atmosfery w odstępach dwusekundowych i generowaniu wyników w postaci wartości średnich arytmetycznych oraz ekstremów w dziesięciominutowych odcinkach czasowych. W przypadku automatycznego pomiaru wysokości opadu atmosferycznego pomiar polega na zliczaniu impulsów elektromagnetycznych spowodowanych wahnięciami korytka przelewowego wyskalowanego na opad 0,1mm i generowaniu wyników w odstępach dziesięciominutowych. Ze względu na niedoskonałość pomiaru wysokości opadu tą metodą, równolegle prowadzony jest manualny pomiar dobowy z wykorzystaniem deszczomierza Hellmanna. Pomiary obejmują łącznie 32 parametry i są uzupełniane obserwacjami dotyczącymi rodzaju opadów, okresów zlodzenia jeziora oraz rejestrem technicznych zdarzeń w systemie.

          W 2014 roku zmodernizowano system gromadzenia i przetwarzania danych meteorologicznych. Dzięki temu dane bieżące są dostępne na stronie internetowej Stacji, a zasób obserwacji jest przechowywany w bezpiecznej bazie danych.  

          Wszystkie dane przechowywane są w formie cyfrowej. Pomiary są weryfikowane i opracowywane statystycznie według ustalonych algorytmów. Wszelkie błędy funkcjonowania systemu pomiarowego są wychwytywane i raportowane.

          Zebrane dane meteorologiczne w postaci nieprzetworzonej lub opracowanej statystycznie są udostępniane do celów naukowych i dydaktycznych. Co roku w oparciu o dane meteorologiczne powstają prace magisterskie i licencjackie. Dane służą również naukowcom jako tło do prowadzonych przez nich badań. Wyniki pomiarów zasilają systemy monitoringowe Państwowego Monitoringu Środowiska.

Przyrząd/czujnik

Mierzone parametry

Data uruchomienia

Deszczomierz korytkowy TPG-962

(A-STER)

- wysokość opadu

- suma opadu

- suma kontrolna opadu

16.11.2000

Czujnik temperatury i wilgotności HMP45D (VAISALA)

- temperatura powietrza na 200cm npt. (śr., min, max)

- wilgotność powietrza na 200 cm npt. (śr., min, max)

16.11.2000

Barometr PTB100 (VAISALA)

- ciśnienie atmosferyczne

11.07.2001

Wiatromierz W-972     

(A-STER)

 

- prędkość wiatru (śr., min, max)

- kierunek wiatru (śr., min, max)

- poryw

11.07.2001

Czujnik temperatury Pt100

- temperatura powietrza na 5 cm npt. (śr., min, max)

11.07.2001

Gradientowa sonda temperatur gruntu STG-941

(A-STER)

- temperatura gleby na głębokościach: 0, 5, 10, 20, 50, 100 cm

12.07.2001

Czujnik temperatury Pt100

- temperatura powietrza na 100 cm npt. (śr., min, max)

20.12.2001

Czujnik temperatury Pt100

- temperatura powietrza na 40cm npt. (śr., min, max)

20.12.2001

Pyranometr CM 11   

(Kipp & Zonen)

- napromieniowanie chwilowe

- całka napromieniowania

22.02.2003

 

POBIERZ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH