Dane hydrograficzne

          W ramach realizowanego monitoringu hydrograficznego kontrolowane są zmiany poziomu wody w zbiornikach i ciekach wodnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego i w jego otulinie. Obserwacje rozpoczęto w roku 2002, instalując w Jeziorze Góreckim automatyczny czujnik rejestrujący wahania poziomu wody. W roku 2006 utworzono sieć punktów pomiarowych obejmującą większość jezior Parku, kilka śródleśnych oczek wodnych oraz lokalne cieki (Samica Stęszewska i Trzebawka), rozszerzając ją w roku 2012 o kolejne jeziora. Obecnie obserwacje obejmują 18 punktów, w tym  10 jezior, 4 zbiorniki nie będące jeziorami i 4 punkty na wspomnianych ciekach wodnych.  Monitorowane jeziora reprezentują wszystkie rynny podlodowcowe przecinające obszar Parku. Są to:

- rynna górecko-budzyńska (jeziora: Góreckie, Kociołek, Budzyńskie, Skrzynka oraz śródleśne oczka wodne: Żabiak, Czarny Dół i Gapiak),

- rynna jarosławiecka (jeziora: Jarosławieckie, Małe i Chomęcickie),

- rynna witobelsko-dymaczewska i stanowiąca jej odgałęzienie rynna jezior Dębno-Lipno, (jeziora: Łódzko-Dymaczewskie, Witobelskie i Lipno).

Monitorowany jest także zbiornik powyrobiskowy w Pożegowie na Osowej Górze.

            W każdym punkcie pomiar dokonywany jest manualnie raz w miesiącu, w trybie niwelacji geometrycznej (względem założonych reperów), a jednolita osnowa wysokościowa zapewnia porównywalność uzyskiwanych wyników. Poza tym, w jeziorach Góreckim i Jarosławieckim dokonywany jest również pomiar w trybie automatycznym przez czujniki z data loggerem (DL/N, Sensor Technik Sirnach, Szwajcaria) z częstotliwością raz na dobę (średnia z czterech pomiarów w ciągu doby).

            Położenie jezior w trzech odrębnych rynnach podlodowcowych pozwala dostrzec odmienność uwarunkowań hydrogeologicznych i hydrologicznych poszczególnych rynien. Wśród badanych jezior są zarówno zbiorniki przepływowe, jak i nieprzepływowe, a ich zlewnie posiadają zróżnicowany charakter. Różnorodność uwarunkowań, którym podlegają badane zbiorniki, wyraża się wahaniami poziomu ich wody, co pozwala na szeroką i wielowątkową analizę gromadzonych danych.

            Powyższy system monitoringu wód powierzchniowych uzupełniany jest kontrolą poziomu zwierciadła wody podziemnej w czterech piezometrach, z których trzy znajdują się przy północnej krawędzi rynny Jeziora Góreckiego, a jeden w sąsiedztwie Stacji (po wschodniej stronie jeziora). Poziom zwierciadła wody podziemnej dokonywany jest manualnie raz na kwartał, a w jednym z piezometrów również automatycznie (czujnik DL/N). Jednocześnie wykonywany jest pomiar wydajności źródła znajdującego się w stoku rynny Jeziora Góreckiego, poniżej piezometrów. Źródło uwalnia wody poziomu wodonośnego monitorowanego w piezometrach. Monitorowana jest również temperatura wody źródła.