Dane hydrochemiczne

W Stacji Ekologicznej Jeziory od roku 1991 prowadzona jest obserwacja ilości i składu opadów atmosferycznych. Badania te początkowo ograniczały się do określenia wysokości (deszczomierz Hellmana) oraz podstawowych parametrów fizyczno-chemicznych: przewodności elektrycznej, która jest miarą ilości soli rozpuszczonych oraz pH – czyli tzw. zakwaszenia opadów. Początkowo nie dysponowano odpowiednią aparaturą do prowadzenia systematycznych badań całkowitego składu chemicznego i był on oznaczany tylko kilka razy w roku. Jednak już te dane pozwoliły na stwierdzenie znacznego zakwaszenia opadów, a badania ilościowe pozwoliły wskazać okresy o znacznym niedoborze opadów.

Możliwości, jakie daje stacja terenowa – wykonywania badań natychmiast po wystąpieniu opadu, pozwoliły zwrócić uwagę na szereg problemów związanych z metodyką pobierania i przechowywania próbek opadów.

Od roku 2002, dzięki współpracy z Zakładem Wód i Gruntów UAM, prowadzone są szczegółowe badania składu opadów atmosferycznych - zarówno anionów, jak i kationów. Wieloletnie obserwacje pozwoliły na wskazanie jonów dominujących oraz przebiegu zmian poszczególnych składników w czasie.

Należy dodać, że badania te dotyczą także innych niż deszcz form opadu, a więc badania szronu i śniegu, a także były prowadzone dla wód opadowych zbieranych pod drzewami i spływających po korze.