W Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach od roku 1991 realizowane są obserwacje monitoringowe włączone w program Państwowego Monitoringu Środowiska. Dane w zakresie parametrów meteorologicznych, fizyczno-chemicznych właściwości opadów i osadów atmosferycznych, zanieczyszczeń powietrza, wybranych parametrów wód powierzchniowych i podziemnych oraz zmian w strukturze pokrycia i użytkowania terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego gromadzone są w bazach danych i udostępniane zainteresowanym. W oparciu o wyniki obserwacji powstają publikacje naukowe.

        Rozmieszczenie najważniejszych punktów pomiarowych w zlewni Jeziora Góreckiego i ich odniesienie do programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego prezentuje poniższa rycina i tabela: