Badania chemiczne

Stacja Ekologiczna jest poligonem badawczym dla pracowników naukowych i studentów Wydziału Chemii zajmujących się chemią środowiska. Nieduża odległość od aglomeracji Poznania oraz istniejące lokalne źródła zanieczyszczeń, pochodzące na przykład z pobliskich Zakładów Chemicznych w Luboniu, dają możliwość obserwowania ich wpływu na chronioną przyrodę Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania chemiczne dotyczą składu podstawowych komponentów środowiska biotycznego i abiotycznego.

Wpływ zanieczyszczeń na przyrodę ożywioną był określony np. poprzez prowadzenie analiz chemicznych roślin (igły i liście) pod kątem zawartości fluoru. Wyniki tych badań zawierają prace magisterskie oraz publikacje (Zakład Analizy Wody i Gruntów UAM). Wieloletnie obserwacje zawartości tego pierwiastka prowadzone są także w opadach atmosferycznych, zarówno w terenie otwartym, jak i pod drzewami, wskazując na ich zmienne zanieczyszczenie (B. Walna).

Emitowane zanieczyszczenia przenikają także do gleb i wód powierzchniowych. Skomplikowane procesy związane z przekształceniem środowiska glebowego badane są w Parku we współpracy z Zakładem Gleboznawstwa Akademii Rolniczej w Poznaniu (B. Walna). Od wielu lat Zakład Analizy Wody i Gruntów  Wydziału Chemii UAM prowadzi na terenie Wielkopolskiego Parku oraz jego otuliny szereg badań naukowych. Są to obszerne studia zawartości rozpuszczonego węgla organicznego (OWO) w wodach jeziora Góreckiego. Wykonano także i opublikowano badania poziomu metaloidów w wodach jeziora Góreckiego. Obecnie prowadzone są badania stężenia rtęci w wodach jezior WPN. Niezwykle interesujące są badania osadów z dna jezior, w których zachowana jest historia deponowanych substancji i które ulegając pewnym przekształceniom mogą być źródłem wtórnego zanieczyszczenia. Badania chemiczne na terenie Parku mogą mieć także aspekt utylitarny, jak np. określenie składu wód I poziomu wodonośnego, ze wskazaniem na występujące zanieczyszczenia i możliwości skażenia.

Wynikiem badań interdyscyplinarnych, w tym badań chemicznych, jest monografia Geoekosystem Wielkopolskiego Parku Narodowego pod redakcja L. Kozackiego, gdzie znajduje się szereg ciekawych wyników badań chemicznych jezior. Rola badań chemicznych w badaniach naukowych Stacji Ekologicznej w Jeziorach widoczna jest w szeregu realizowanych w oparciu o Stację pracach magisterskich i doktorskich.

Dynamiczny rozwój cywilizacji wyraża się wzrostem ilości emitowanych zanieczyszczeń, ale także wzmożoną dbałością o stan środowiska. Badania chemiczne odgrywają tu zasadniczą rolę wymagając jednak coraz bardziej subtelnych technik analitycznych pozwalających na określenie zawartości mikroskładników oraz doskonalenia wiedzy o funkcjonowaniu geoekosystemów.