Badania biologiczne

Bogactwo i różnorodność przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego jest bodźcem do wielokierunkowych badań prowadzonych przez pracowników i studentów tego wydziału. Trudno jest wymienić wszystkie tematy realizowanych tu badań. Znaczna ich część skupiona jest wokół zbiorowisk wodnych roślin i zwierząt będących doskonałym bioindykatorem zmian ekosystemów wodnych (Zakład Hydrobiologii, Zakład Ochrony Wód). Ważnym aspektem tych badań są wieloletnie cykle obserwacyjne sięgające danych lat 30. XX wieku. Świat roślin naczyniowych badany jest od wielu lat przez zespół prof. Żukowskiego. Obszerny materiał wynikowy dostępny jest w monografiach oraz szeregu artykułach. Problemy ochrony i kształtowania roślinności Wielkopolskiego Parku Narodowego na przykładzie rezerwatu i jego otoczenia oraz studium geobotaniczne na podstawie wieloletnich badań w Wielkopolskim Parku Narodowym są przedmiotem zainteresowania naukowców i studentów Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska. 

Przykładem badań zoologicznych prowadzonych na terenie WPN może być Diphascon (Dophascon) ilitsi (Schuster et Grigarick, 1965) - gatunek niesporaczka (Tardigrada) nowy dla fauny Polski, czymateriały do znajomości chrząszczy kusakowatych (Staphylinidae, Coleoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego.Stacja Ekologiczna jest także miejscem obserwacji zachowań zwierząt w warunkach naturalnych i seminaturalnych – przykładem takich badań są prace nadmyszami z rodzaju Apodemus sp. i hodowla popielic Glis glis (L.) w ramach projektu reintrodukcji tego gatunku w Polsce Zachodniej. Wiele prac poświęcone jest także awifaunie, zarówno w aspekcie obserwacji szczegółowych zachowań, jaki długoterminowych badań monitoringowych.

Zajęcia terenowe dla studentów prowadzone przez pracowników Wydziału umożliwiają poznanie zarówno chronionych gatunków roślinności i zwierząt, jaki obserwację przemian środowiska pod wpływem zmieniających się warunków (antropopresja).