WITAMY W JEZIORACH

Warsztaty Metropolitalne w Jeziorach

               W dniach 9. i 11. stycznia b.r. w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach odbyły się Warsztaty Metropolitalne. Były to kolejne już spotkania tego typu, zorganizowane przez dr. Lecha Kaczmarka, pracownika Stacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Uczestnicy w łącznej liczbie 33 osób reprezentowali urzędy gmin - członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Przedmiotem spotkań było zaznajomienie się z metodami udostępniania danych przestrzennych będących rezultatem projektu Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Publikacja projektu zrealizowanego przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w 2015 roku jest zbiorem szeregu opracowań specjalistycznych wyznaczających i rekomendujących kierunki prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej obszaru metropolitalnego, prowadzonej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Część kartograficzna opracowania w grudniu 2017 roku została udostępniona staraniem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w postaci geoportalu oraz tzw. usług sieciowych w ramach szerszego projektu Eksperckiej Bazy Danych. Uczestnicy Warsztatów zapoznali się z technicznymi aspektami korzystania z danych przestrzennych zamieszczonych na geoportalu oraz przedyskutowali koncepcję wspólnej rozbudowy i permanentnej aktualizacji  tego zasobu. Ponadto dr Łukasz Mikuła, Przewodniczący Metropolitalnej Komisji Planistycznej zaprezentował wyniki prac Komisji w zakresie praktycznych aspektów aktualizacji Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gmin z obszaru Metropolii Poznań.

            Spotkania zaowocowały postanowieniem rozwijania wspólnej infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru Metropolii Poznań. Zarekomendowane zostały procedury oraz standard aktualizacji danych planistycznych.

            Geoportal dostępny jest pod adresem: http://jeziory.home.amu.edu.pl/metropoliapoznan/, a publikacja Koncepcji pod adresem: http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/dokumenty.