WITAMY W JEZIORACH

zebranie Rady Programowej

W czwartek, 1 lutego 2018 roku w gabinecie Dziekana Wydziału Biologii UAM odbyło się kolejne zebranie Rady Programowej Stacji Ekologicznej w Jeziorach. W spotkaniu uczestniczyli, oprócz członków Rady, zaproszeni Goście: prof UAM dr hab. Marek Nawrocki, Prorektor UAM, mgr inż. Zbigniew Sołtysiński, Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego, dr inż. Rafał Kurczewski, Z-ca Dyrektora WPN, dr hab. Anna Tobolska, Prodziekan Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz z Katedry Turystyki i Rekreacji WNGiG.

Głównym punktem programu zebrania była prezentacja przez prof. UAM dr. hab. Mariusza Pełechatego, kierownika Stacji, strategii rozwoju jednostki oraz dyskusja o formach i zakresie współpracy Wielkopolskiego Parku Narodowego z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uzgodniono dążenie do podpisania przez WPN i UAM porozumienia o współpracy, zawierającego wskazania konkretnych form współpracy.

W drugiej części spotkania, prowadzonej już tylko w składzie Rady Programowej, kierownik Stacji przestawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2017 oraz plan pracy. Przewodniczący Rady Programowej, prof. UAM dr hab. Zbigniew Celka przedstawił sprawozdanie z prac Rady w roku 2017. Przyjmując zaproszenie Dyrektora WPN uzgodniono kolejne spotkanie Rady w terminie koniec czerwca 2018 roku w siedzibie Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.